Privacyverklaring

Privacyverklaring Lang zult u wonen

Deze verklaring gaat over de bescherming van uw privacy op het moment dat u contact opneemt met Lang zult u wonen en daarbij persoonsgegevens met ons deelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG geven regels voor de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze regels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene. Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Op deze en andere websitesvan langzultuwonen.nl kunt u allerlei formulieren invullen om informatie op te vragen of om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Ook vindt u via onze website(s) verschillende kanalen om met ons, of met overheden waarvoor Lang zult u wonen werkt, in contact te komen. Op het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet van dienst zijn. De gegevens die u met ons deelt betreffen:

  • Naam
  • Woonplaats
  • E-mail:

Wat doen wij met uw gegevens?

Lang zult u wonen gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal uw privacy daarbij zoveel mogelijk beschermen. Wij verwerken uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Wij beveiligen deze gegevens goed en delen de informatie in beginsel niet met anderen. De gegevens die u ons verstrekt voor een bepaald doel, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Dat betekent dat als u uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie of het stellen van een vraag, deze gegevens niet zomaar worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd.

Gegevens doorgeven aan anderen

Het komt voor dat Lang zult u wonen bij het verwerken van uw gegevens informatie deelt met uw gemeente om u van dienst te kunnen zijn. Op de lokale, gemeentelijke websites van Lang zult u wonen bijvoorbeeld kunt u rechtstreeks uw vraag stellen aan een medewerker van de betreffende gemeente. Voor het beantwoorden van uw vraag is het nodig dat u uw persoonsgegevens met Lang zult u wonen en uw gemeente deelt. Als uw persoonsgegevens gedeeld worden met uw gemeente staat dit uitdrukkelijk vermeld.

Als Lang zult u wonen gebruik maakt van een andere partij om u van dienst te zijn en als het dan nodig is dat wij persoonsgevens met hen delen, dan maken we met deze partij afspraken over privacy en informatiebeveiliging. Indien deze partij voor Lang zult u wonen te beschouwen is als ‘verwerker’ zoals bedoeld in de AVG dan blijft Lang zult u wonen verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties.

Uw rechten

Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) hebt u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Meer informatie over dit onderwerp op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat samengevat om de volgende rechten:

  • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welke specifieke grondslag en op welke manier wij dat doen.
  • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.
  • Klachtrecht: u kunt bij ons een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u er met ons niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door langzultuwonen kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Meer informatie en contact

Als u meer wilt weten over de manier waarop Lang zult u wonen omgaat met uw privacy, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy